آویز سیلندری

su3

SU-1A1-50-1

su4

su2

su5

SU-3A1-50-3